در حال دريافت اطلاعات...
select
select
select
select
select
select
Product Name
کد ملی كالا: 2224200014110001
ساخت ایران
گيت كنترل تردد شاخه اي 120 درجه مدل RB2 نام تجارتي DONYAYE PARDAZESH مرجع عرضه كننده دنياي پردازش
Gate, traffic control Branch 120 degrees, model RB2, brand DONYAYE PARDAZESH, distributor PROCESSING ... WORLD    
2224200014110001
کد ملی كالا: 2224200014110002
ساخت ایران
گيت كنترل تردد مدل VEHICLE نام تجارتي DONYAYE PARDAZESH مرجع عرضه كننده دنياي پردازش
Gate, traffic control, model VEHICLE, brand DONYAYE PARDAZESH, distributor PROCESSING WORLD
2224200014110002
کد ملی كالا: 2224200014110003
ساخت ایران
گيت كنترل تردد مدل GATEWAY نام تجارتي DONYAYE PARDAZESH مرجع عرضه كننده دنياي پردازش
Gate, traffic control, model GATEWAY, brand DONYAYE PARDAZESH, distributor PROCESSING WORLD
2224200014110003
کد ملی كالا: 2224200089840002
ساخت ایران
گيت سيستم حفاظتي كتابخانه مدل EM-EAS11 مرجع سازنده مهندسي كاونديش سيستم
Gate, library security system, model EM-EAS11, producer KAVANDISH SYSTEM ENG Co.
2224200089840002
کد ملی كالا: 2224200152860001
ساخت ایران
گيت سه شاخه الكترونيكي كاربرد كنترل ورود و خروج افراد و ثبت آمار تردد مدل Turn Stile مرجع عرضه ... كننده جهاد دانشگاهي خواجه نصير الدين طوسي    
Gate, three hooks, electronic, usage ceneral person entry, model Turn Stile, distributor ACECR NASIR ... BRANCH    
2224200152860001
کد ملی كالا: 2224200152860002
ساخت ایران
گيت نوري الكترونيكي كاربرد كنترل ورود و خروج و ثبت آمار تردد افراد و ويلچير و كالا مدل Opti Stile ... مرجع عرضه كننده جهاد دانشگاهي خواجه نصير الدين طوسي    
Gate, optical, electronic, usage person and wheelchair entry and exit access control, model Opti Stile, ... distributor ACECR NASIR BRANCH    
2224200152860002
کد ملی كالا: 2224200152860003
ساخت ایران
گيت سه شاخه الكترونيكي كاربرد كنترل ورود و خروج افراد و ثبت آمار تردد مكانهاي عمومي مدل Outdoor ... TurnStile مرجع عرضه كننده جهاد دانشگاهي خواجه نصير الدين طوسي    
Gate, tri pod, electronic, usage person entry and exit access control for public places, model Outdoor ... TurnStile, distributor ACECR NASIR BRANCH    
2224200152860003
کد ملی كالا: 2224200152860004
ساخت ایران
گيت شيشه اي گردان الكترونيكي كاربرد كنترل ورود و خروج در مكانهاي عمومي مدل Glass Stile مرجع عرضه ... كننده جهاد دانشگاهي خواجه نصير الدين طوسي    
Gate, glass stile, electronic, usage person entry and exit access control for public areas, model Glass ... Stile, distributor ACECR NASIR BRANCH    
2224200152860004
کد ملی كالا: 2224200152860005
ساخت ایران
گيت دوباله الكترونيكي كاربرد كنترل ورود و خروج در مكانهاي عمومي مدل 2Wing Stile مرجع عرضه كننده ... جهاد دانشگاهي خواجه نصير الدين طوسي    
Gate, two wing stile, electronic, usage person entry and exit access control for public areas, model ... 2Wing Stile, distributor ACECR NASIR BRANCH    
2224200152860005
کد ملی كالا: 2224200152860006
ساخت ایران
گيت باله اي الكترونيكي كاربرد كنترل عبور افراد و كالا و ويلچير و تخت بيمارستاني مدل Wing Stile ... مرجع عرضه كننده جهاد دانشگاهي خواجه نصير الدين طوسي    
Gate, wing stile, electronic, usage person entry and exit access control for public areas, model Wing ... Stile, distributor ACECR NASIR BRANCH    
2224200152860006
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید