وارداتی
دستگاه برچسب زن سه خطه اتوماتيك مدل STLGUN نام تجارتي STERDOC مرجع عرضه كننده آلتون طب پويا
Labeling machine, three line automatic, model STLGUN, brand STERDOC, distributor ALTON TEB POOYA
واحد شمارش
دستگاه
نوع
سه خطه اتوماتيك
مدل
STLGUN
نام تجارتي
STERDOC
مرجع عرضه كننده
آلتون طب پويا
PNنام تجارتيGS1 خارجیمرجع
NOPN-67  STERDOC هلند

Image