در حال دريافت اطلاعات...
38224 مواد مصرفي پر كردن ، دربندي و بسته بندي
مواد مصرفي پر كردن، دربندي و بسته بندي در بر گيرنده مواد مصرفي است كه به منظور پر كردن، دربندي و بسته بندي مورد استفاده قرار مي گيرند. منظور از مواد مصرفي، موادي هستند كه براي انجام كاركردهاي معيني از از ماشين ها يا ابزارها يا فراهم ساختن شرايط محيطي مناسب، مصرف مي شوند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید