در حال دريافت اطلاعات...
382 ملزومات عمليات و فرآيند هاي عمومي صنعتي
ملزومات عمليات و فرآيند هاي عمومي صنعتي در بر گيرنده ملزومات پشتيبان كليه فرآيند هايي است كه در صنايع مختلف از نظر نوع فرآيند مشترك و از نظر نوع ملزومات متفاوت هستند. شستشو، خشك كردن، پركردن، دربندي، بسته بندي، جدا سازي، كاهش اندازه، مخلوط كردن، فرآيند هاي شيميايي، حمل مواد، بارگيري مواد، تخليه و ذخيره سازي مواد، قالب گيري، پرس، گرانول سازي و ساير فرآيند هاي مشابه از جمله فرآيند ها و فعاليت هايي هستند كه در صنايع مختلف وجود دارند و در هر صنعتي با استفاده از ملزومات خاص خود انجام مي شوند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید