در حال دريافت اطلاعات...
380 سيستم هاي عملياتي ملزومات عام صنايع
منظور از سيستم عملياتي سيستمي است متشكل از چند كالاي مستقل كه خود نيز به عنوان يك سيستم يا محصول قابل شناسايي است. كالاهاي موجود در اين سيستم، هر يك، در ساختار ايران كد به عنوان محصول كد دريافت مي نمايند و قادر هستند براي يك هدف معين در كنار يكديگر قرار گرفته عملكرد مشخصي ارائه دهند. همچنين سيستم عملياتي مي تواند يك خط توليد كالا باشد كه به صورت يكجا از طرف شركت سازنده طراحي و اجرا مي شود و بر حسب فاكتورهايي چون توان مورد نياز، ظرفيت و ... از هم جدا مي شوند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید