در حال دريافت اطلاعات...
38 ملزومات عام صنايع
ملزومات عام صنايع در بر گيرنده دو دسته ملزومات است، دسته اول ملزوماتي هستند كه به صورت عام مورد استفاده قرار مي گيرند و در صنايع مختلف وجود دارند اين دسته شامل ماشين آلات عمومي توليد كننده و مصرف كننده توان مكانيكي، ملزومات حرارتي، برودتي و تهويه مطبوع ، ملزومات تاسيسات و ساير ملزومات عام صنايع مي شود. دسته دوم ناظر به ملزومات خاص صنايع مختلف است كه در فرآيند ها و عمليات عمومي (مشابه در صنايع مختلف)مورد استفاده قرار مي گيرند و شامل ملزومات شستشو، خشك كردن، پركردن، دربندي، بسته بندي، جدا سازي، كاهش اندازه، مخلوط كردن، فرآيند هاي شيميايي، حمل مواد، بارگيري مواد، تخليه و ذخيره سازي مواد، قالب گيري، پرس، گرانول سازي و ساير فرآيند هاي مشابه مي شوند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید