در حال دريافت اطلاعات...
38221 ماشين آلات پر كردن ، دربندي و بسته بندي
ماشين آلات پر كردن، دربندي و بسته بندي در بر گيرنده ماشين آلاتي است كه به منظور پر كردن، قالب گيري و بسته بندي مورد استفاده قرار مي گيرند. منظور از ماشين، هر نوع موجوديتي است كه با نيرو محركه غير انساني به انجام كاركردي معين مي پردازد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید