در حال دريافت اطلاعات...
36224 مواد مصرفي حفاري چرخشي استخراج نفت ، گاز و مواد معدني
مواد مصرفي حفاري چرخشي در بر گيرنده مواد مصرفي است كه در عمليات حفاري چرخشي مورد استفاده قرار مي گيرد. منظور از مواد مصرفي، موادي هستند كه براي انجام كاركردهاي معيني از از ماشين ها يا ابزارها يا فراهم ساختن شرايط محيطي مناسب، مصرف مي شوند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید