در حال دريافت اطلاعات...
213262 نشانگرها و كنترل كنندهاي استريليزاسيون
معمولاً براي كنترل روند استريليزاسيون بايد روشي وجود داشته باشد كه ميزان از بين رفتن ميكروب ها و باكتري هاي ابزارها و وسايل استريل شده را نشان دهد. نشانگرها و كنترل كنندهاي استريليزاسيون اين وظيفه را بر عهده دارند . اين نشانگرها مي توانند كيت ، نوار يا برچسب باشند كه درون اتوكلاو و يا هر وسيله استريل كننده قرار مي گيرند و معمولاً با تغيير رنگ ميزان استريل شدن را نشان مي دهند.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید