در حال دريافت اطلاعات...
011491 ادويه مخلوط
به ادويه هاي حاصل از تركيب دو يا چند ادويه با يكديگر اصطلاحا ادويه مخلوط گفته مي شود. از انواع اين ادويه ها مي توان ادويه هاي مخصوص جوجه كباب را نام برد.
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید